Rapro 3D Printers B.V.

KvK 54318459

BTW NL851256454B01

Handelsweg 17

Rhoon

ALGEMENE VOORWAARDEN Widenhorn Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing B.V. Versie AV Januari 2013

INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN

............................................................................................................................................................................. 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID ................................................................................................................................................................ 1 1.2 DEFINITIES ............................................................................................................................................................................ 1 1.3 BEVESTIGING ....................................................................................................................................................................... 1 1.4 AANBIEDINGEN ................................................................................................................................................................... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN ............................................................................................................................................................... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER ............................................................................................................. 2 1.7 GEHEIMHOUDING/CONCURRENTIEBEDING ............................................................................................................................... 2 1.8 AANSPRAKELIJKHEID ............................................................................................................................................................. 2 1.9 OVERDRACHT ....................................................................................................................................................................... 3 1.10 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING ............................................................................................................................... 3 1.11 NIETIGHEID ...................................................................................................................................................................... 4 1.12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING ............................................................................................................... 4 2. WIDENHORN RAPRO PRODUCTEN ...................................................................................................................................... 4 2.1 GEBRUIKSRECHT PROGRAMMATUUR ....................................................................................................................................... 4 2.2 CONTROLES .......................................................................................................................................................................... 4 2.3 VERKOOP APPARATUUR ......................................................................................................................................................... 5 2.4 ONDERHOUD ALGEMEEN ........................................................................................................................................................ 5 2.5 ONDERHOUD PROGRAMMATUUR ............................................................................................................................................. 5 2.6 ONDERHOUD APPARATUUR .................................................................................................................................................... 5 2.7 ADVIEZEN ............................................................................................................................................................................. 5 2.8 SUPPORT .............................................................................................................................................................................. 6 2.9 INSTALLATIE EN IMPLEMENTATIE ............................................................................................................................................. 6 2.10 WERKZAAMHEDEN ........................................................................................................................................................... 6 3. CURSUSSEN ........................................................................................................................................................................... 6 3.1 AANMELDING......................................................................................................................................................................... 6 3.2 ANNULERING ......................................................................................................................................................................... 6 3.3 UITVOERING .......................................................................................................................................................................... 6 3.4 BESLOTEN CURSUSSEN ......................................................................................................................................................... 7 3.5 WEIGERING DEELNEMER ....................................................................................................................................................... 7 4. DERDEN PRODUCTEN ........................................................................................................................................................... 7 4.1 DERDEN PRODUCTEN ............................................................................................................................................................ 7 4.2 ALGEMENE VOORWAARDEN DERDEN ...................................................................................................................................... 7 5. (AF/OP) LEVERING ................................................................................................................................................................. 7 5.1 (LEVERINGS)TERMIJN............................................................................................................................................................. 7 5.2 VOORBEHOUD ....................................................................................................................................................................... 7 5.3 RISICO.................................................................................................................................................................................. 8 5.4 (AF/OP)LEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIEPROCEDURE .................................................................................................... 8 5.5 FOUTEN ................................................................................................................................................................................ 8 5.6 WIJZIGING PRESTATIE ........................................................................................................................................................... 8 5.7 GARANTIE ............................................................................................................................................................................. 8 6. PRIJZEN/BETALINGEN .......................................................................................................................................................... 8 6.1 PRIJZEN EN BETALINGEN ....................................................................................................................................................... 8 6.2 PRIJSWIJZIGINGEN ................................................................................................................................................................ 9 6.3 FIXED PRICE ......................................................................................................................................................................... 9 6.4 NACALCULATIE ...................................................................................................................................................................... 9 6.5 BETALINGSTERMIJN ............................................................................................................................................................... 9 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ............................................................................................................................. 9 7.1 RECHTEN VAN WIDENHORN RAPRO EN OPDRACHTGEVER ...................................................................................................... 9 7.2 VRIJWARING ....................................................................................................................................................................... 10 1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af/op)leveringen van Widenhorn RP & RM overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Widenhorn RAPRO, tenzij deze door Widenhorn RAPRO uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 De Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 54318459. 1.1.4 Widenhorn RAPRO is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO en/of de tussen Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Widenhorn RAPRO zijn vastgelegd.
1.1.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Widenhorn RAPRO gesloten overeenkomst.
1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa. 1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 Widenhorn RAPRO: Widenhorn Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een Widenhorn Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Widenhorn Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing van toepassing heeft verklaard.
1.2.4 Widenhorn RAPRO Producten: Alle door Widenhorn RAPRO verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Widenhorn Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing berusten.
1.2.5 Back-up: Reserve kopie van digitale data, programmatuur en/of bestanden.
1.2.6 Cursussen: Alle cursussen, opleidingen, trainingen en daaraan gerelateerde activiteiten.
1.2.7 Derden Producten: Alle door Widenhorn RAPRO verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Widenhorn RAPRO berusten.
1.2.8 Fixed Price: Een afspraak waarbij werkzaamheden tegen een vooraf overeengekomen bedrag worden verricht.
1.2.9 Fouten: Het niet voldoen van Producten aan de door Widenhorn RAPRO schriftelijk vastgestelde functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en gereproduceerd.
1.2.10 Nacalculatie: Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijke gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht.
1.2.11 Objectcode: De computerprogrammeercode in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.
1.2.12 Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel 2.4.
1.2.13 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.
1.2.14 Producten: Alle door Widenhorn RAPRO verstrekte Widenhorn RAPRO Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2.15 Sourcecode: De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.
1.2.16 Support: Zoals nader omschreven in artikel 2.8.
1.2.17 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.00 CET) en dagen (maandag t/m donderdag), vrijdag van 8:30-16:00, uitgezonderd nationale feestdagen en korte bedrijfssluitingen.

1.3 Bevestiging
1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Widenhorn RAPRO zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Widenhorn RAPRO.

1.4 Aanbiedingen
1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.5 Overeenkomsten
1.5.1 Een overeenkomst tussen Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niettijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
1.5.2 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.1, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40 (veertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen.
1.5.3 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.5.4 Widenhorn RAPRO heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Widenhorn RAPRO op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
1.5.5 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
1.6.1 Alle opdrachten worden door Widenhorn RAPRO uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Widenhorn RAPRO kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.6.2 Opdrachtgever zal Widenhorn RAPRO alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Widenhorn RAPRO staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Widenhorn RAPRO in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Widenhorn RAPRO het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.6.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Widenhorn RAPRO te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
1.6.5 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Widenhorn RAPRO, zoals nader uiteengezet in artikel 2.1.4), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan Widenhorn RAPRO mede te delen in de gevallen dat Widenhorn RAPRO Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever verstrekte Producten.
1.6.6 Ingeval Widenhorn RAPRO activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Widenhorn RAPRO in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding
1.7.1 Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.7.2 Widenhorn RAPRO is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Widenhorn RAPRO website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen. 1.7.3 Opdrachtgever zal gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Widenhorn RAPRO, behoudens schriftelijke toestemming van Widenhorn RAPRO. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.
1.7.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.3, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Widenhorn RAPRO om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.8 Aansprakelijkheid
1.8.1 De totale aansprakelijkheid van Widenhorn RAPRO zal, met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Widenhorn RAPRO vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Widenhorn RAPRO op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro). 1.8.3 Widenhorn RAPRO heeft zich ter zake van schade verzekerd. Widenhorn RAPRO is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met Widenhorn RAPRO gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met Widenhorn RAPRO’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
1.8.4 De totale aansprakelijkheid van Widenhorn RAPRO voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.250.000,- (één miljoen en tweehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
1.8.6 Aansprakelijkheid van Widenhorn RAPRO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
1.8.7 Buiten het in artikel 1.8 genoemde geval rust op Widenhorn RAPRO geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.8.8 De aansprakelijkheid van Widenhorn RAPRO ontstaat slechts indien Opdrachtgever Widenhorn RAPRO, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Widenhorn RAPRO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Widenhorn RAPRO in staat is adequaat te reageren.
1.8.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Widenhorn RAPRO daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.8.10 Opdrachtgever vrijwaart Widenhorn RAPRO van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Widenhorn RAPRO is afgeleverd.
1.8.11 Widenhorn RAPRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Widenhorn RAPRO aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal Widenhorn RAPRO zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
1.8.12 Widenhorn RAPRO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en Garantie.

1.9 Overdracht
1.9.1 De tussen Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Widenhorn RAPRO. 1.9.2 Opdrachtgever geeft Widenhorn RAPRO bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan: a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; b) een derde partij in het geval van fusie of overname van Widenhorn RAPRO. Indien dit geschiedt, zal Widenhorn RAPRO Opdrachtgever hieromtrent informeren.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Widenhorn RAPRO liggen en bedrijfsrisico’s van Widenhorn RAPRO, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Widenhorn RAPRO, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaamaan- acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Widenhorn RAPRO de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.10.3 Widenhorn RAPRO behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Widenhorn RAPRO voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11 Nietigheid
1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.12.1 Op alle door Widenhorn RAPRO met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.
1.12.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage.
1.12.4 Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage, alvorens zich tot de SGOA te wenden (of in afwachting van het arbitrale vonnis), om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.

2. Widenhorn RAPRO PRODUCTEN
2.1 Gebruiksrecht Programmatuur
2.1.1 Widenhorn RAPRO verleent Opdrachtgever het nietexclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.
2.1.2 Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met Widenhorn RAPRO overeengekomen verwerkingseenheid en het met Widenhorn RAPRO overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).
2.1.3 Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.1.4 Het is Opdrachtgever verboden de software Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Widenhorn RAPRO te hebben ontvangen.
2.1.5 Het is Opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één Back-up te maken van de ter beschikking gestelde software Producten, indien een Back-up niet ter beschikking wordt gesteld door Widenhorn RAPRO.
2.1.6 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zusteren/ of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
2.1.7 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
2.1.8 Reverse engineering of decompilatie van de software Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten. 2.1.9 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
2.1.10 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 4. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2 Controles
2.2.1 Widenhorn RAPRO is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanisme in de Producten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt.
2.2.2 Voorts is Widenhorn RAPRO gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruik maakt van de Producten, zelf dan wel middels een derde, onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten gebruikt worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de toegang aan Widenhorn RAPRO weigert, is Widenhorn RAPRO gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op het eerste verzoek daartoe van Widenhorn RAPRO.
2.2.3 Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations het aantal overeengekomen gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt, dient Opdrachtgever terstond het aantal ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstation licenties aan te schaffen vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstations licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste aflevering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tevens behoudt Widenhorn RAPRO zich het recht voor om een melding te maken bij de Business Software Alliance (BSA).

2.3 Verkoop Apparatuur
2.3.1 Widenhorn RAPRO verkoopt apparatuur naar aard en aantal zoals schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.
2.3.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Widenhorn RAPRO staat er voor in dat de apparatuur bij af- dan wel oplevering geschikt is voor normaal gebruik en voldoet aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Widenhorn RAPRO staat er niet voor in dat de gekochte apparatuur voldoet aan het door Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3.3 In de overeenkomst zijn in ieder geval niet begrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen en accessoires, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3.4 Opdrachtgever voorziet in een omgeving voor de apparatuur die voldoet aan voor de apparatuur vereiste specificaties zoals, doch niet beperkt tot temperatuur, luchtvochtigheid, stofgehalte en eventuele technische omgevingseisen.
2.3.5 Op verzoek van Opdrachtgever kan Widenhorn RAPRO de mogelijkheid bieden een proefopstelling te plaatsen met betrekking tot de apparatuur waarin Opdrachtgever interesse heeft. Widenhorn RAPRO is gerechtigd financiële- en andere nader te bepalen voorwaarden aan het plaatsen van een proefopstelling te verbinden.

2.4 Onderhoud Algemeen
2.4.1 Widenhorn RAPRO biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen.
2.4.2 Onderhoud op de Widenhorn RAPRO Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken, geldt hetgeen de artikelen 2.4, 2.5 en 2.6 bepalen.

2.5 Onderhoud programmatuur
2.5.1 Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve (b.v. Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking Product inhouden. Widenhorn RAPRO is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.
2.5.2 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is Widenhorn RAPRO gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.
2.5.3 Widenhorn RAPRO is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Widenhorn RAPRO Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Widenhorn RAPRO Producten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
2.5.4 Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door Widenhorn RAPRO aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt Widenhorn RAPRO zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

2.6 Onderhoud Apparatuur
2.6.1 Indien een Product door Widenhorn RAPRO wordt onderhouden, laat dit de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever onverlet als een goed huisvader zorg te dragen voor het beheer van het apparaat, omvattende doch niet beperkt tot de controle van de instellingen, de gebruikers van het apparaat en de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.
2.6.2 Widenhorn RAPRO aanvaardt geen onderhoudsverplichting voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
2.6.3 Alle onderhoudswerkzaamheden worden door Widenhorn RAPRO op basis van een inspanningsverbintenis verricht.. Widenhorn RAPRO geeft geen garanties ten aanzien van het herstel van eventuele Fouten die zich tijdens het onderhoud voordoen, maar spant zich naar beste weten en kunnen in om eventuele Fouten te herstellen.
2.6.4 Widenhorn RAPRO kan voor het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden personeel, dan wel derden inschakelen. Opdrachtgever zal alle noodzakelijke medewerking verlenen die Widenhorn RAPRO, zijn personeel of een door Widenhorn RAPRO aangewezen derde nodig acht bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, zoals doch niet beperkt tot het verlenen van toegang verlenen tot de plaats van de apparatuur. Bij gebrek aan het verlenen van de verlangde medewerking kan Widenhorn RAPRO de onderhoudswerkzaamheden naar eigen inzicht voortzetten dan wel opschorten. Extra kosten die door het gebrek aan medewerking worden gemaakt, worden op basis van Nacalculatie in rekening gebracht.
2.6.5 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele back-up’s van alle data, programmatuur en overige softwarematige onderdelen van het te onderhouden Product. Widenhorn RAPRO is niet aansprakelijk voor enig verlies of beschadiging van gegevens indien het onderhoud het verlies of de beschadiging van gegevens ten gevolge heeft.

2.7 Adviezen
2.7.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.8), zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
2.7.2 Widenhorn RAPRO is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
2.7.3 Widenhorn RAPRO zal adviezen geven op basis van door Widenhorn RAPRO aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.8 Support
2.8.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodieke Voorschot is Opdrachtgever gerechtigd gebruik te maken van de Helpdesk.
2.8.2 Indien Opdrachtgever in afwijking op artikel
2.8.1 geen recht heeft op Support, is Widenhorn RAPRO gerechtigd naar eigen inzicht Support te verstrekken op basis van het geldende uurtarief.
2.8.3 Widenhorn RAPRO zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de software producten. Widenhorn RAPRO is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de software Producten.

2.9 Installatie en Implementatie
2.9.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Widenhorn RAPRO de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.
2.9.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels Widenhorn RAPRO opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.
2.9.3 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.
2.9.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Widenhorn RAPRO om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

2.10 Werkzaamheden
2.10.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
2.10.2 Voor elke onafgebroken periode waarin Widenhorn RAPRO voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Widenhorn RAPRO verricht, is Widenhorn RAPRO gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.
2.10.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekenden op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.
2.10.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Widenhorn RAPRO gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.10.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Widenhorn RAPRO gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Widenhorn RAPRO is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.
2.10.6 Widenhorn RAPRO is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

3. CURSUSSEN
3.1 Aanmelding
3.1.1 Aanmelding tot deelname aan een Cursus dient uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Cursus te geschieden. Indien de gewenste Cursus is volgeboekt, zal daarover een mededeling worden gedaan.
3.1.2 Widenhorn RAPRO verzendt direct na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging van de voor Opdrachtgever geplande Cursus. Voor aanmeldingen die mondeling zijn geschied, wordt de opdrachtbevestiging geacht de aanmelding juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 3 (drie) Werkdagen.
3.1.3 Cursussen worden verstrekt tegen de dan geldende Cursustarieven. Widenhorn RAPRO is gerechtigd de door Widenhorn RAPRO gemaakte kosten voor onder andere de huur van de Cursusruimte, het lesmateriaal e.d. in rekening te brengen.

3.2 Annulering
3.2.1 Widenhorn RAPRO behoudt zich het recht voor een Cursus wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen te annuleren. Opdrachtgever zal in beginsel uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de Cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds betaalde Cursuskosten zullen worden gerestitueerd. Opdrachtgever kan beslissen toch deel te nemen aan de Cursus tegen een hogere Cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.
3.2.2 Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 4 (vier) weken voor aanvang van de Cursus, nadien wordt 50% van de verschuldigde Cursuskosten in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever 1 (één) week of korter voor aanvang, of na aanvang van de Cursus annuleert, behoudt Widenhorn RAPRO zich het recht voor 100% van de verschuldigde Cursuskosten in rekening te brengen.

3.3 Uitvoering
3.3.1 Widenhorn RAPRO zal alles in het werk stellen om de Cursus conform het gepubliceerde rooster te verzorgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een Cursus als gevolg van bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal Widenhorn RAPRO er naar redelijkheid naar streven om de Cursus eventueel op een later tijdstip te verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde Cursuskosten naar rato worden gerestitueerd.

3.4 Besloten Cursussen
3.4.1 Besloten Cursussen zijn voor Opdrachtgever verzorgde Cursussen, waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door Opdrachtgever. Besloten Cursussen kunnen zowel op locatie van Widenhorn RAPRO als op locatie van Opdrachtgever verzorgd worden.
3.4.2 Tarieven voor besloten Cursussen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien achteraf blijkt dat meer of minder deelnemers zich hebben opgegeven of hebben deelgenomen dan in de offerte werd aangenomen, heeft Widenhorn RAPRO het recht de Cursusdagprijs te verhogen of te verlagen.
3.4.3 Indien besloten Cursussen op locatie bij Opdrachtgever worden gegeven, dient deze ook voor de benodigde faciliteiten en ruimte te zorgen overeenkomstig artikel 1.6.6.

3.5 Weigering Deelnemer
3.5.1 Widenhorn RAPRO behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de Cursus te weigeren:
a) indien verschuldigde bedragen nog niet geheel en/of tijdig zijn voldaan voor aanvang van de Cursus;
b) uit concurrentieoverwegingen dan wel andere voor Widenhorn RAPRO redelijke gronden.

4. DERDEN PRODUCTEN
4.1 Derden Producten
4.1.1 De door Widenhorn RAPRO op- dan wel afgeleverde programmatuur en apparatuur betreffen Derden Producten.
4.1.2 Widenhorn RAPRO is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Widenhorn RAPRO is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.1.3 Indien Widenhorn RAPRO Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
4.1.4 Widenhorn RAPRO levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden. 4.1.5 Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt Widenhorn RAPRO:
a) De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. b) De garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. 4.1.6 Reparaties van Derden Producten:
a) Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten plaatsvinden, tenzij Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als Voorschot voldoet.
b) Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij Widenhorn RAPRO worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.

4.2 Algemene Voorwaarden Derden
4.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Widenhorn RAPRO, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Widenhorn RAPRO deze heeft ontvangen.
4.2.2 De Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Widenhorn RAPRO en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Widenhorn RAPRO de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren. 4.2.3 Indien de Algemene Voorwaarden Derden ongeacht de reden tussen Opdrachtgever en Widenhorn RAPRO niet van toepassing zijn, dan wel buiten toepassing zijn verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

5. (AF/OP) LEVERING
5.1 (Leverings)termijn
5.1.1 Alle door Widenhorn RAPRO eventueel genoemde en voor Widenhorn RAPRO geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Widenhorn RAPRO bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. 5.1.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Widenhorn RAPRO naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
5.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door Widenhorn RAPRO behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Widenhorn RAPRO. Widenhorn RAPRO aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

5.2 Voorbehoud
5.2.1 Widenhorn RAPRO verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Widenhorn RAPRO opgestelde overeenkomst is ontvangen door Widenhorn RAPRO en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Widenhorn RAPRO met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Widenhorn RAPRO zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
5.2.2 Rechten, zoals doch niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van Widenhorn RAPRO, terug te leveren aan Widenhorn RAPRO. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.
5.2.3 Indien Opdrachtgever, uit door Widenhorn RAPRO af- dan wel opgeleverde Producten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor Widenhorn RAPRO en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor Widenhorn RAPRO totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. Widenhorn RAPRO behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product. 5.3 Risico 5.3.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de afdan wel oplevering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan Widenhorn RAPRO kan worden toegerekend. 5.3.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken. 5.4 (Af/op)levering, Installatie en Acceptatieprocedure 5.4.1 Widenhorn RAPRO zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door Widenhorn RAPRO schriftelijk vastgelegde specificaties af- dan wel opleveren. 5.4.2 (Af/op)levering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van het magazijn van Widenhorn RAPRO. De kosten van transport en eventuele verzekeringen zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Widenhorn RAPRO bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door Widenhorn RAPRO, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5.4.3 Levering, door of middels Widenhorn RAPRO, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht. 5.4.4 Aflevering vindt slechts plaats nadat het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag volledig is betaald, met in acht name van hetgeen bepaald in artikel 6. 5.5 Fouten 5.5.1 Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Widenhorn RAPRO te maken. 5.5.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd. 5.5.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door Widenhorn RAPRO aangewezen locatie. Widenhorn RAPRO is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren. 5.5.4 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan. 5.6 Wijziging Prestatie 5.6.1 Widenhorn RAPRO mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere Producten afleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde. 5.6.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Widenhorn RAPRO steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 5.7 Garantie 5.7.1 Gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden (Garantieperiode), heeft Opdrachtgever garantie op de door Widenhorn RAPRO geleverde apparaten en onderdelen. 5.7.2 Indien de Garantie op een Derden Product door Opdrachtgever wordt ingeroepen, verloopt de Garantie rechtstreeks via de leverancier van het Derden Product. 5.7.3 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 4. 5.7.4 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. Widenhorn RAPRO garandeert niet dat de software Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Widenhorn RAPRO, zoals vereist in artikel 2.1.4 5.7.5 Na afloop van de Garantieperiode zal Widenhorn RAPRO niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen. 6. PRIJZEN/BETALINGEN 6.1 Prijzen en Betalingen 6.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht. 6.1.2 De betaling van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag geschiedt volledig bij het verstrekken van de opdracht, tenzij bij overeenkomst anders wordt bepaald. 6.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Widenhorn RAPRO verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Widenhorn RAPRO verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht. 6.1.4 Widenhorn RAPRO heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen. 6.1.5 Indien Widenhorn RAPRO niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is Widenhorn RAPRO gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. 6.1.6 De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 6.1.7 Het verschuldigde bedrag in artikel 6.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Widenhorn RAPRO geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Widenhorn RAPRO worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Widenhorn RAPRO bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden. 6.1.8 Bovenstaande bepalingen laten overige Widenhorn RAPRO toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet. 6.2 Prijswijzigingen 6.2.1 De tussen Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van stroom, salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Widenhorn is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten) en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. Widenhorn zal minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen verhogen. Wijzigingen worden afgerond naar boven op een veelvoud van € 2,50. 6.2.2 Widenhorn RAPRO zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt. 6.3 Fixed Price 6.3.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht. 6.3.2 Tenzij Widenhorn RAPRO een beroep kan doen op artikel 1.6.4 worden meer-uren niet in rekening gebracht. 6.4 Nacalculatie 6.4.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens Widenhorn RAPRO aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie. 6.5 Betalingstermijn 6.5.1 Widenhorn RAPRO zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot verrekening gerechtigd te zijn. 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 7.1 Rechten van Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever 7.1.1 Widenhorn RAPRO heeft het exclusieve recht de Widenhorn RAPRO Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen. 7.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door Widenhorn RAPRO uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Widenhorn RAPRO berusten. 7.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Widenhorn RAPRO zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen. 7.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten. 7.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien Widenhorn RAPRO deze rechten heeft. 7.1.6 Indien Widenhorn RAPRO, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Widenhorn RAPRO berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Widenhorn RAPRO dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Widenhorn RAPRO dan wel de derde rechthebbende. 7.1.7 Widenhorn RAPRO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot Cursus materiaal dat en/of documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen. 7.2 Vrijwaring 7.2.1 Widenhorn RAPRO zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Widenhorn RAPRO Producten inbreuk maken op een geldend auteursrecht. Widenhorn RAPRO zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever: a) Widenhorn RAPRO onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Widenhorn RAPRO overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt Widenhorn RAPRO zich het recht voor om het licentie-, dan wel sublicentierecht op het Widenhorn RAPRO Product te verwerven of het Widenhorn RAPRO Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Widenhorn RAPRO de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan Widenhorn RAPRO het afgeleverde Widenhorn RAPRO Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Widenhorn RAPRO Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Widenhorn RAPRO Product gemaakte gebruik. 7.2.2 Widenhorn RAPRO zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover: a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht; b) hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht; c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product. 7.2.3 Indien tussen Widenhorn RAPRO en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Widenhorn RAPRO vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde